Article Category

การเขียนโปรแกรมถือว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วชุดคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะอยู่ในรูปแบบของข้อความธรรมดาซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ต้องผ่านการคอมไพล์ตัวซอร์สโค้ดนั้นให้เป็นภาษาเครื่องที่เรียกว่า "Machine Language" เสียก่อนจึงจะได้เป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ในปัจจุบันมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีลักษณะการเขียนและชุดคำสั่งการทำงานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของภาษา หากในตัวภาษานั้นมีชุดคำสั่งที่สามารถอ่านซอร์สโค้ดแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายคล้ายกับอ่านประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ เราจะเรียกภาษานั้นว่าภาษาระดับสูง เช่น Java หรือ C# เป็นต้น หากภาษาใดที่มีความยากในการทำความเข้าใจของรูปประโยคหรือไม่สามารถสื่อความหมายได้จากชุดคำสั่งเราจะเรียกภาษาเหล่านั้นว่าภาษาระดับต่ำ เช่น Assembly เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาษาระดับกลางที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้น เช่น C, C++ เป็นต้น


Parent Group : -

4 Articles in this category

Web development จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เนตบนระบบเครือข่าย หรือ อินทราเนตสำหรับระบบเนตเวิร์คภายในวงแลนเฉพาะ การพัฒนาเว็บไซต์จะมีระดับตั้งแต่การพัฒนาหน้าเพจง่ายๆ เพียงเพจเดียวจนถึงระบบที่ซับซ้อนโดยมีฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักพัฒนาสามารถใช้งานภาษามาพัฒนาได้หลากหลายภาษาโดยแยกการทำงานออกเป็นฝั่งเซอร์เวอร์โดยมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ เช่น

 • PHP (*.php, *.php3, *.php4, *.phtml)
 • ASP (*.asp), ASP.NET (*.aspx), ASP.NET MVC (*.cshtml)
 • Groovy Server Pages (*.gsp)
 • Java (*.jsp) via JavaServer Pages
 • JavaScript using Server-side JavaScript (*.ssjs, *.js เช่น Node.js)
 • Lua (*.lp *.op *.lua)
 • Perl via the CGI.pm module (*.cgi, *.ipl, *.pl)
 • Python (*.py) (เช่น Django)
 • Ruby (*.rb, *.rbw)

นอกจากนี้ยังมีสคริปต์สำหรับการทำงานฝั่งไคลเอนท์ เช่น HTML, Java Script เป็นต้นหากระบบมีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้จำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งดาต้าเบสเอนจินที่ใช้กันโดยทั่วไปจะได้แก่ MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL เป็นต้น

Parent Group : -

6 Articles in this category

หมวดหมูอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้ว

Parent Group : -

2 Articles in this category

การใช้งานโปรแกรมกราฟิกส์ต่างๆ

Parent Group : -

3 Articles in this category

พื้นฐานการเขียนเกม

Parent Group : -

4 Articles in this category

C++

C++
 • ภาษาซี (C) เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งจัดเป็นภาษาระดับต่ำที่มีประสิทธิภาพสูงและถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ ระบบปฏิบัติการ แต่ภายหลังเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นทำให้โครงสร้างของตัวภาษาเริ่มไม่เหมาะกับการทำงานในปัจจุบัน
 • ภาษาซีพลัสพลัส (C ++) เป็นภาษาที่ได้ทำการพัฒนาต่อยอดจากภาษาซี โดยทำการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมในการทำงานในปัจจุบัน โดยยังคงรักษาความสามารถของภาษาซีเดิมไว้อย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันยังได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงคุณสมบัติในการจัดการหน่วยความจำและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมที่เป็นเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้ภาษาซีพลัสพลัส เหมาะกับการนำโค้ดเดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้งานใหม่ได้ในโปรเจกต์ใหม่เรียกว่า Reusable

Parent Group : General Programming

16 Articles in this category